bakgrunnur toppur
bakgrunnur botn

Þú ert hér

Á L I T UMBOÐSMANNS BORGARBÚA í máli nr. 275/2014

Dagsetning álits: 
Þriðjudagur, júlí 21, 2015

Til umboðsmanns borgarbúa leitaði A sem taldi vafa leika á því að umsókn hennar um félagslegt húsnæði hefði verið sinnt með eðlilegum hætti og að ómálefnalega hefði verið staðið að úthlutun eigna á því tímabili sem umsókn hennar var til meðferðar. Taldi A að fyrri skuld hennar við Félagsbústaði stæði í vegi fyrir úthlutun henni til handa.

Umboðsmaður tók erindið til skoðunar og lauk athugun sinni með útgáfu álits. Var það niðurstaða umboðsmanns að Reykjavíkurborg hefði lagt ólögmæt sjónarmið til grundvallar þeirri afstöðu sinni að synja A um tilnefningu til úthlutunarnefndar velferðarsviðs Reykjavíkurborgar enda væru sú afstaða ýmist einvörðungu eða að hluta til byggð á fyrirliggjandi skuld hennar við Félagsbústaði hf. Taldi umboðsmaður að það skilyrði sem velferðarsvið setti A fyrir því að njóta möguleika á að fá úthlutað félagslegu leiguhúsnæði, þ.e. að vera ekki í skuld við Félagsbústaði hf., væri ekki í samræmi við lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins enda byggði sú skilyrðing hvorki á heimild í lögum né reglum settum á grundvelli laga, svo sem reglum um félagslegt leiguhúsnæði og húsaleigubætur í Reykjavík.

Umboðsmaður beindi þeim tilmælum til velferðarsviðs Reykjavíkurborgar að endurskoða og tryggja fyrirsjáanlegt verklag þegar kæmi að úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis og allar reglur þar að lútandi yrðu gerðar aðgengilegar almenningi, þ. á m. birtar á vef Reykjavíkurborgar.

 

 

Á L I T

UMBOÐSMANNS BORGARBÚA

 í máli nr. 275/2014

 

I.

Kvörtun

Þann 28. október 2014 leitaði A, (hér eftir borgarbúinn) til ad hoc umboðsmanns borgarbúa (hér eftir umboðsmaður). Taldi hún vafa leika á því að umsókn hennar um félagslegt húsnæði hefði verið sinnt með eðlilegum hætti og að ómálefnalega hefði verið staðið að úthlutun eigna á því tímabili sem umsókn hennar hafði legið fyrir. Þá taldi hún að fyrri skuld hennar við Félagsbústaði stæði í vegi fyrir úthlutun henni til handa, en samkvæmt reglum um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur ætti slíkt ekki að hafa áhrif á rétt hennar til úthlutunar. 

 

II.

Málavextir

Borgarbúinn sótti um fjögurra herbergja íbúð þann 13. desember 2013. Með bréfi dags. 17. desember 2013 var A tilkynnt að umsókn hennar hefði verið samþykkt. Hún var metin til 15 stiga samkvæmt reglum um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík. Þann 30. október 2014 var borgarbúinn tilnefndur til úthlutunar í fjögurra herberga íbúð að X. Var það þó mat úthlutunarteymis að annar umsækjandi væri í meiri þörf en borgarbúinn og hlaut viðkomandi því húsnæðið. Sá hafði lagt inn umsókn sína 15. júlí 2013 og var metinn til 14 stiga.

Á 86. fundi úthlutunarteymis þann 13. nóvember 2014 var borgarbúinn ekki tilnefndur til úthlutunar. Á 87. fundi úthlutunarteymis þann 27. nóvember 2014 var borgarbúinn tilnefndur til úthlutunar í fjögurra herbergja íbúð að Y. Var það faglegt mat úthlutunarteymis að annar umsækjandi væri í meiri þörf en borgarbúinn. Sá aðili hafði lagt inn umsókn sína 17. september 2014 og var metinn til 15 stiga.

Í kvörtun sinni til umboðsmanns taldi borgarbúinn að gengið hefði verið framhjá honum við úthlutun á félagslegu leiguhúsnæði og kom á fund umboðsmanns borgarbúa vegna þessa. Að sögn borgarbúa hafði félagsráðgjafi á þjónustumiðstöð tjáð honum að umsókn hans yrði ekki tekin til greina vegna skuldar borgarbúans við Félagsbústaði hf.

Á 88. fundi úthlutunarteymis þann 11. desember 2014 var borgarbúinn tilnefndur á ný til úthlutunar í fjögurra herbergja íbúð að Z. Það var mat úthlutunarteymis að borgarbúinn væri í mestri þörf fyrir umrædda íbúð og varð því af úthlutun til hennar. Umboðsmaður borgarbúa telur ekki tilefni til að gera athugasemdir við úthlutunina. Telst því þeim hluta málsins er varðar úthlutunina  lokið.

 

III.

Samskipti umboðsmanns við velferðarsvið Reykjavíkurborgar

Við vinnslu málsins barst frá borgarbúanum framsending tölvubréfs frá félagsráðgjafa hans þann 14. nóvember 2014 þar sem segir:

„Sæl A, þú varst ekki tilnefnd vegna þess að þú skuldar 470.000 kr. í húsaleigu sem ekki er búið að ganga frá.“

Velferðarsviði var sent erindi í tölvupósti þann 7. nóvember 2014 þar sem óskað var eftir því að gerð yrði grein fyrir lagastoð og þeim lagasjónarmiðum sem byggju að baki þeirri framkvæmd að tilnefna ekki umsækjendur um félagslegt húsnæði í tilgreindar eignir á þeim forsendum að þeir væru í vanskilum við Félagsbústaði hf. Í svari er barst 10. nóvember 2014 kom eftirfarandi fram:

„Varðandi ákvæði þess efnis að við úthlutun á félagslegu leiguhúsnæði sé litið til fyrri skulda við Félagsbústaði hf. er aðeins að finna ákvæði þess efnis í reglum um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík vegna milliflutnings. Í 3. mgr. 19. gr. fyrrgreindra reglna segir að sé leigjandi í vanskilum með leigugreiðslur við Félagsbústaði hf. kemur umsókn um milliflutning því aðeins til skoðunar að leigjandi hafi gert full skil á vangoldnum leigugreiðslum eða um skuldina samið.“ (feitletrun umboðsmanns)

Í bréfi umboðsmanns borgarbúa til velferðarsviðs dags. 4. desember 2014 rakti hann málavöxtu og lög er málið varða. Þá var farið fram á að velferðarsvið veitti almennar athugasemdir sínar vegna málsins auk lagasjónarmiða að baki því að umsækjendur um félagslegt leiguhúsnæði væru ekki tilnefndir á fundum úthlutunarnefndar ef þeir væru í vanskilum við Félagsbústaði hf. Þá óskaði umboðsmaður borgarbúa eftir upplýsingum um hve mörgum hefði verið synjað um félagslegt leiguhúsnæði á þeim grundvelli að viðkomandi stæði í skuld við Félagsbústaði hf. Óskað var svara fyrir 22. desember 2014.

Þann 23. desember barst umboðsmanni borgarbúa bréf dags. 18. desember þar sem óskað var frests til 12. janúar til þess að svara erindinu. Sá frestur var veittur og barst svar velferðarsviðs þann dag.

Hvað fyrri hluta fyrirspurnar umboðsmanns varðar, þ.e. um þau lagasjónarmið sem búa að baki þeirri framkvæmd að tilnefna ekki umsækjendur um félagslegt leiguhúsnæði í tilgreindar eignir vegna vanskila við Félagsbústaði, vísaði velferðarsvið til 3. mgr. 19. gr. fyrrgreindra reglna um milliflutning. Hefur velferðarsvið litið svo á að leggja beri sömu sjónarmið til grundvallar ákvörðun um úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis og þau sem kveðið er á um í 3. mgr. 19. gr. Telur velferðarsvið það stangast á við jafnræðisreglu ef gerðar eru strangari kröfur til einstaklinga sem bíða eftir milliflutningi en til þeirra sem bíða eftir frumúthlutun. Um sé að ræða úthlutun á takmörkuðum gæðum, biðlistinn sé langur og ekki sé mögulegt að koma til móts við allar umsóknir í ljósi framboðs og eftirspurnar. Velferðarsvið vakti þó athygli á því að fyrirhuguð væri heildarendurskoðun á reglum um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík.   

Hvað seinni hluta fyrirspurnar umboðsmanns varðar veitti velferðarsvið ekki svör um hversu mörgum hefði verið synjað um félagslegt leiguhúsnæði á grundvelli vanskila við Félagsbústaði hf. Velferðarsvið benti á í svari sínu að þegar einstaklingar væru í vanskilum væri umsókn þeirra ekki einungis synjað á grundvelli vanskila. Almennt væri litið til þeirra skilyrða sem fram koma í 4. gr. reglna um félagslegt leiguhúsnæði og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík. Umsókn væri samþykkt og viðkomandi kæmist á biðlista eftir félagslegu húsnæði að því gefnu að skilyrði skv. 4. gr. væru uppfyllt. Velferðarsvið fjallaði ekki um þær takmarkanir sem geta mætt umsækjendum síðar í ferlinu ef einstaklingur er í vanskilum við Félagsbústaði, svo sem á úthlutunarfundum eða við tilnefningu.

 

IV.

Álit umboðsmanns borgarbúa

1.

Afmörkun athugunar

Í framhaldi af kvörtun borgarbúans taldi umboðsmaður ástæðu til að óska eftir því að velferðarsvið gerði almennt grein fyrir sjónarmiðum sínum um málefnalegar ástæður sem geta legið til grundvallar við ákvörðunartöku um úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis, og því hvort útistandandi skuldir við Félagsbústaði geti haft áhrif á möguleika til úthlutunar.

 

2.

Lagagrundvöllur málsins

Í 1. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga segir að markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga sé að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Þá segir í 12. gr. sömu laga að sveitarfélag skuli sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögunum og jafnframt tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Í 21. gr. er kveðið á um að sveitarstjórn skuli setja sér reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Þá er í XII. kafla laganna að finna ákvæði um húsnæðismál en skv. 45. gr. skal sveitarstjórn eftir því sem kostur er og þörf er á, tryggja framboð á leiguhúsnæði, félagslegu kaupleiguhúsnæði og/eða félagslegum eignaríbúðum handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna.

Reykjavíkurborg hefur sett sér reglur um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík, síðast samþykktar með breytingum í velferðarráði 26. febrúar 2015 og í borgarráði þann 4. mars 2015. Þar eru í 4. gr. talin upp skilyrði fyrir því að umsókn verði metin gild. Eru umrædd skilyrði tilgreind í fimm stafliðum og varða ómöguleika umsækjanda til að kaupa eigið húsnæði, lögheimili, eignir og tekjur, stigaheimtu umsækjanda vegna húsnæðisstöðu og félagslegra aðstæðna, sem og aldur hans. Ber þess að geta að þar hvergi er kveðið á um að umsækjandi þurfi að vera skuldlaus við Félagsbústaði hf. eða hafa samið um greiðslu skuldanna. Ekki er heldur minnst á skuldastöðu umsækjanda í 6. gr. reglanna um forgangsröðun umsókna.

Ljóst er þó að skuldastaða umsækjanda við Félagsbústaði hefur áhrif á möguleika til hans til flutnings á milli íbúða. Í 3. mgr. 19. gr. er kveðið á um að sé leigjandi í vanskilum með leigugreiðslur við Félagsbústaði hf. komi umsókn hans um milliflutning aðeins til skoðunar að leigjandi hafi gert full skil á vangoldnum leigugreiðslum eða að um skuldina hafi verið samið.

Að öðru leyti kveða reglur um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur ekki á um skuldastöðu umsækjanda við Félagsbústaði hf. Hins vegar hefur umboðsmaður fengið í hendur samkomulag velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og Félagsbústaða hf. vegna samstarfs aðila er varðar félagslegar leiguíbúðir í Reykjavíkurborg í eigu eða umsýslu Félagsbústaða hf. Samkomulag þetta var samþykkt 19. nóvember 2014. Í 3. gr. samkomulagsins er að finna ákvæði er varða úthlutun húsnæðis. Segir í 4. mgr. 3. gr. að velferðarsvið muni ekki úthluta félagslegu leiguhúsnæði til leigutaka sem er í vanskilum við Félagsbústaði hf. eða ef húsaleigusamningi viðkomandi aðila hefur verið sagt upp af hálfu Félagsbústaða hf. vegna brota á leigusamningi, nema í samráði við Félagsbústaði hf. Vert er að geta þess að umrætt samkomulag byggir á eldri fyrirmynd frá árinu 1999. Samkvæmt upplýsingum frá Félagsbústöðum hf. er 4. mgr. 3. gr. efnislega samhljóða ákvæðum eldra samkomulags frá 2007 og var því byggt á því ákvæði þegar ákveðið var að umsókn borgarbúa um félagslegt húsnæði skyldi ekki borin upp á 86. fundi úthlutunarteymis í nóvember 2013. 

 

3.

Um lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins og birtingu stjórnvaldsfyrirmæla

Í lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins felast tveir meginþættir. Samkvæmt formþætti lögmætisreglunnar mega ákvarðanir stjórnvalda ekki ganga í berhögg við lög eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli sem löggjafinn framselur vald til sveitastjórna til þess að setja. Samkvæmt heimildarþætti lögmætisreglunnar skulu ákvarðanir stjórnvalda almennt eiga sér heimild í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Lagaáskilnaðarreglan kveður á um að stjórnvöld megi ekki taka ákvarðanir sem séu íþyngjandi fyrir borgarana án þess að fyrir því sé skýr lagaheimild. Stjórnvaldsfyrirmæli verða því að styðjast við sett lög og mega aldrei ganga gegn þeim.

Reglur Reykjavíkurborgar um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur eiga sér lagastoð í 21. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Úthlutun félagslegra leiguíbúða felur í sér ráðstöfun takmarkaðra gæða og eru reglur þar að lútandi í réttarheimildafræðilegu tilliti stjórnvaldsfyrirmæli. Er þar kveðið á um þröng skilyrði sem uppfylla þarf svo borgarbúinn fái notið hinna takmörkuðu gæða. Því er ljóst að Reykjavíkurborg hefur töluvert svigrúm til að kveða á um takmörkun möguleika einstaklinga til að fá félagslegu leiguhúsnæði úthlutað, hvort sem um ræðir frumúthlutun eða milliflutning.

Samkvæmt 27. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 skulu lög birt. Stjórnvaldsfyrirmæli þarf einnig að birta til þess að borgarbúar og aðrir geti áttað sig á til hvers er ætlast af þeim og hvaða skilyrðum þeir kunna að þurfa að lúta. Reglan er jafnframt ein af grundvallarreglum réttarríkisins.

Þá vekur það athygli umboðsmanns að samkomulag velferðarsviðs og Félagsbústaða hf. er ekki birt á vefsvæði borgarinnar þar sem nálgast má upplýsingar um húsnæðisúrræði. Þar er einungis að finna reglur um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík frá 4. mars 2015. Sem fyrr segir er aðeins kveðið á um takmarkanir á úthlutun til handa einstaklingum í vanskilum við Félagsbústaði ef um ræðir umsókn um milliflutning. Kveða þessar reglur ekki á um sambærileg sjónarmið ef um ræðir frumúthlutun til umsækjanda. Umræddar verklagsreglur hafa ekki verið birtar af hálfu Reykjavíkur með fullnægjandi hætti. 

Í birtum reglum um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur frá 5. mars 2015 er ekki kveðið á um að vanskil við Félagsbústaði hf. hafi áhrif á umsókn einstaklinga um félagslegt húsnæði og möguleika þeirra til að koma til álita við úthlutun, heldur einungis þegar um ræðir milliflutning. Umboðsmaður getur ekki fallist á með velferðarsviði að einstaklingar í vanskilum við Félagsbústaði hf. skuli hljóta sambærilega meðferð í báðum tilfellum á grundvelli jafnræðissjónarmiða. Að mati umboðsmanns verður ekki talið að eins sé ástatt um þá einstaklinga sem óska eftir milliflutningi og þá sem bíða eftir úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis, enda leiðir af eðli máls að margir í hóp þeirra síðargreindu búa við alvarlegt og oft langvarandi húsnæðisleysi. Í ljósi þess að synjun á úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis er í eðli sínu íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun verður að gagnálykta að slík sjónarmið skuli ekki koma til álita þegar um frumúthlutun er að ræða.

Þá er það mat umboðsmanns borgarbúa að velferðarsvið geti ekki byggt íþyngjandi ákvörðun af því tagi sem um ræðir á því samkomulagi sem gert var á milli velferðarsviðs og Félagsbústaða hf. þann 19. nóvember 2014 og byggir á eldri fyrirmynd, enda stenst slíkt ekki grundvallarreglu íslenskrar stjórnskipunar um að byggja verði íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun á settum lögum. Umrætt samkomulag er ekki aðgengilegt almenningi á vefsvæði borgarinnar. Vísar umboðsmaður í þessu einnig sambandi til 1. mgr. 27. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 um að lög skuli birt, enda gildi það sama um stjórnvaldsfyrirmæli til þess að borgarbúar og aðrir geti áttað sig á til hvers er ætlast af þeim og hvaða skyldum þeir þurfi að lúta. Áréttar þó umboðsmaður borgarbúa í því sambandi að umrætt samkomulag geti ekki haft ígildi stjórnvaldsfyrirmæla. Ætli Reykjavíkurborg að efna þær skyldur sem samkomulagið felur í sér, ber borginni að breyta settum reglum með óyggjandi hætti svo þær séu skýrar, aðgengilegar og fyrirsjáanlegar.  

Þrátt fyrir beiðni þess efnis fékk umboðsmaður ekki svör frá velferðarsviði um þann fjölda fólks sem hefur hlotið synjun á úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis vegna fyrirliggjandi vanskila við Félagsbústaði. Kann að vera að sviðið haldi ekki skrá yfir slík tilvik. Því verður ekki með óyggjandi hætti staðhæft hvort skuldastaða umsækjenda sæti sérstakri athugun í úthlutunarferlinu, eða hvort það sé háð vilja starfsmanna á þjónustumiðstöð og eftir atvikum úthlutunarteymis að taka þann þátt til skoðunar hverju sinni.

Í svari velferðarsviðs, dags. 12. janúar 2015, var greint frá því að ef umsækjandi um félagslegt leiguhúsnæði uppfyllti þau skilyrði sem fram koma í 4. gr. reglna um félagslegt leiguhúsnæði og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík væri umsókn viðkomandi samþykkt og viðkomandi settur á biðlista. Hefði því skuldastaða við Félagsbústaði ekki áhrif á möguleika einstaklinga til að sækja um félagslegt leiguhúsnæði. Í gögnum málsins liggur hins vegar fyrir að borgarbúinn var ekki tilnefndur af þjónustumiðstöð í húsnæði á þeim grundvelli eingöngu að hún hefði ekki gert upp skuld við Félagsbústaði. Er sú afgreiðsla jafnframt í samræmi við fleiri sambærileg mál sem komið hafa til afgreiðslu hjá umboðsmanni borgarbúa. Á sama tíma er ljóst að hinn 11. desember 2014, eftir að umboðsmaður borgarbúa sendi velferðarsviði erindi vegna máls borgarbúans, var honum úthlutað félagslegu leiguhúsnæði, þrátt fyrir að enn hefði engu skuldauppgjöri verið lokið milli borgarbúans og Félagsbústaða hf. Af þeirri staðreynd verður ekki annað ráðið en að ekki sé samræmi í afgreiðslu mála þar sem fyrir liggja vanskil umsækjenda við Félagsbústaði. Þessu til stuðnings vísar umboðsmaður borgarbúa til greinargerðar með tilnefningu borgarbúans í húsnæði sem tekin var fyrir á fundi úthlutunarteymis hinn 27. nóvember 2014 en þar kemur fram að verið sé að vinna í skuldamálum borgarbúans við Félagsbústaði hf. Þá segir jafnframt eftirfarandi: „Félagsbústaðir telja ekki að það eigi að aftra úthlutun þar sem skuldin er ekki há“. Af því verður ekki annað ráðið en að skuldastaða umsækjenda um félagslegt leiguhúsnæði sé hluti af því mati sem á sér stað á fundum úthlutunarteymis.

Í tilefni þess að fyrirhuguð er heildarendurskoðun á reglum um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík vill umboðsmaður borgarbúa koma þeim sjónarmiðum á framfæri að umsækjendur um félagslegt leiguhúsnæði búa iðulega við alvarleg vandamál af fjárhagslegum toga. Því er ljóst að með því að skilyrða umsókn um félagslegt leiguhúsnæði á þann veg að viðkomandi verði að vera skuldlaus við Félagsbústaði hf., kann umsækjendum að vera mismunað á grundvelli fjárhagslegrar stöðu þeirra. Umboðmaður minnir á að Reykjavíkurborg er sem sveitarfélagi skylt skv. 45. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 að tryggja framboð af leiguhúsnæði handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem eru ekki á annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Það kann því að vera vandkvæðum háð fyrir Reykjavíkurborg að efna lögbundnar skyldur sínar gagnvart einstaklingum sem falla í þann hóp með því að skilyrða úthlutun félagslegra leiguíbúða á þann hátt sem að framan greinir.

 

4.

Niðurstaða

Það er niðurstaða umboðsmanns borgarbúa að Reykjavíkurborg hafi lagt ólögmæt sjónarmið til grundvallar þeirri ákvörðun sinni að synja borgarbúanum um tilnefningu til úthlutunarteymis félagslegs leiguhúsnæðis á 86.  fundi úthlutunarteymis sem byggð voru ýmist einvörðungu eða að hluta á fyrirliggjandi vanskilum hennar gagnvart Félagsbústöðum hf. Er það álit umboðsmanns borgarbúa að það skilyrði sem velferðarsvið setti borgarbúanum fyrir því að njóta möguleika á að fá úthlutað félagslegu leiguhúsnæði, þ.e. að vera ekki í skuld við Félagsbústaði hf., hafi ekki verið í samræmi við lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins enda byggir sú skilyrðing hvorki á heimild í lögum né reglum settum samkvæmt þeim, svo sem reglum um félagslegt leiguhúsnæði og húsaleigubætur í Reykjavík.

Umboðsmaður borgarbúa beinir þeim tilmælum til velferðarsviðs Reykjavíkurborgar að endurskoða og tryggja fyrirsjáanlegt verklag þegar kemur að úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis og allar reglur þar að lútandi séu aðgengilegar almenningi og birtar með tilhlýðilegum hætti á vefsvæði Reykjavíkurborgar.